Bivirkninger

Pressen setter med jevne mellomrom fokus på bivirkninger av medisinbruk. Årlig dør det dessverre flere personer i Norge som følge av bivirkningene.


Steinar Madsen, avdelingsoverlege ved Statens legemiddelverk, uttaler følgende: «Satt på spissen kan vi si: ingen virkning uten bivirkning. Det viktigste er at legemidler har en nytteverdi. Nytten må være større enn risikoen.»


Legemiddelet det er størst fokus på er velkjent for PH-pasienter: Merevan. Man antar at rundt en tredjedel av dødsfallene som skyldes bivirkninger fra medisin, er forårsaket av Merevan. Medisinen blir, som kjent, benyttet som blodfortynnende middel. Det er når blodet blir for tynt at faren for hjerneblødning oppstår. Dersom man jevnlig går til kontroll for å sjekke INR-verdien (angir tykkelsen på blodet) og følger legens anvisning, minimerer man faren for blødning. 


Les mer om bruk av blodfortynnende medisin på våre hjemmesider her.

© Hall Skåra 2011